Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) AGRICO, s.r.o., IČ: 49286838, DIČ: CZ49286838, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215, vydává s účinností od 1. 1. 2018 tento Reklamační řád:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího AGRICO, s.r.o. (dále jen „prodávající"). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží" či „výrobek") v internetovém obchodu (e-shopu).
 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
 3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví v době 2 let (základní) ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba", „záruka" nebo „doba odpovědnosti za vady"). Poskytovaná záruční doba je vždy uvedena na prodejním dokladu nebo písemném potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (dále jen „potvrzení o odpovědnosti"). Záruka se také vztahuje na zboží, ke kterému je vydáváno potvrzení o odpovědnosti výrobce s jinou dobou odpovědnosti za vady, a to za podmínek uvedených v takovémto potvrzení o odpovědnosti a zároveň za podmínek tohoto prohlášení o odpovědnosti. Pokud výrobce poskytuje na výrobek delší dobu odpovědnosti za vady, než je výše uvedeno, platí tato delší doba odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí níže uvedeným Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na výrobky s vyznačenou dobou k použití (např. výrobky zuživatelné) se poskytuje záruka v délce doby k použití vyznačené na výrobku.
 2. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
 3. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
 4. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.
 5. Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku. V případě elektrických spotřebičů je povinen použít napájecí napětí, které odpovídá štítkovým hodnotám elektrického spotřebiče (výrobku).
 6. U výrobků, u kterých je to vyznačeno v potvrzení o odpovědnosti, je platnost prodloužené záruky podmíněna pravidelnými posezónními prohlídkami nebo odbornou montáží.
 7. Podmínkou uznání reklamace je, aby kupující v době trvání záruky a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
 8. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.
 9. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu; po uplynutí dvou let záruční doby je kupující povinen předložit s reklamovaným výrobkem stvrzené potvrzení o odpovědnosti, a pokud se k danému výrobku potvrzení o odpovědnosti nevydává, doklad o koupi.
 10. Místem uplatnění reklamace je kterákoliv prodejna prodávajícího, pokud není na potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku.
 11. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
 12. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti).
 13. Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku.
 14. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho součástek.
 15. Běžným opotřebením výrobku nebo jeho součástek se rozumí opotřebení zejména:
  • Žacích a řezných nástrojů (sekacích a drtících nožů, žabek, řezných kotoučů, žacích strun, pilových řetězů, střižných lišt zahradních a plotových nůžek apod.);
  • nosných součástí žacích a řezných nástrojů (unášečů a šroubů nožů rotačních sekaček, vyžínacích hlav, unášečů a krytek motorových kos, bubnů bubnových sekaček, unášečů a vodítek lištových sekaček, lišt řetězových pil);
  • pracovních částí strojů nebo příslušenství (šneků a škrabek sněhových fréz, turbín fukarů, vysavačů a čerpadel, plunžerů tlakových myček, pružin vyhrabovačů, hvězdic (bodlin) provzdušňovačů, kartáčů a metel sběračů, metel rotavátorů a kultivátorů, nožů pleček, hrotů brán apod.);
  • ochranných prvků (zachycovačů řetězu, bezpečnostních krytů, štítů);
  • součástí kluzných a valivých uložení (ložisek, pouzder apod.);
  • součástí klínových a řetězových převodů (klínových řemenů, řetězů apod.);
  • pracovních částí brzdových a spojkových systémů (obložení apod.);
  • vzduchových, palivových a olejových filtrů a filtračních médií bazénových filtrací;
  • pryžových součástí palivových a olejových vedení (membrán, hadiček apod.);
  • těsnících prvků z pryže a dalších materiálů;
  • membrán a patek bazénových vysavačů;
  • fólií a plachet pro bazény;
  • bazénových hadic;
  • pojezdových koleček a pneumatik;
  • akumulátorů;
  • zapalovacích svíček;
  • žárovek, pojistek, uhlíků elektromotorů;
  • zapalovacích elektrod, šamotů a izolačních (těsnících) prvků kamen a kotlů.
 16. Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. Pokud byla při prodeji výrobku poskytnutá prodloužená záruka a její zbývající část je v době uplatnění reklamace delší než nová dvouletá záruka, dále plyne zbytek této prodloužené záruky. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely se na vyměněnou součástku nebo nový výrobek vztahuje vždy záruka 2 roky.
 17. Toto prohlášení o odpovědnosti a reklamační řád se vztahují i na samostatný prodej jednotlivých součástek, přičemž v takovém případě záruční doba činí 2 roky. Za součástku se považuje zejména vyměnitelná část výrobku, která plní svou funkci až po zabudování do výrobku.
 18. V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace prodávající.
 19. Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek prodloužené záruky.
 20. Použitím pro podnikatelské účely se rozumí výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku.
 21. Jinými obchodními účely se rozumí používání výrobku kupujícím způsobem obdobným užívání výrobku při výkonu podnikatelské činnosti. Důvodem užívání výrobku k jiným obchodním účelům nemusí být dosažení zisku.
 22. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
 23. Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spolu s prodejním dokladem.
 24. Výše uvedené Prohlášení o odpovědnosti se nepoužije v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě bazénu a jeho příslušenství. V případě, že je k určitému výrobku vydáno zvláštní prohlášení o odpovědnosti anebo zvláštní reklamační řád, použijí se přednostně tyto zvláštní dokumenty.

III. REKLAMACE

 1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu; po uplynutí dvou let záruční doby je kupující povinen předložit s reklamovaným výrobkem stvrzené potvrzení o odpovědnosti, a pokud se k danému výrobku potvrzení o odpovědnosti nevydává, doklad o koupi).
 2. Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: eshop@agrico-sro.cz, v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na adresu prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit též v kterékoliv provozovně prodávajícího. Seznam provozoven je uveden na internetové adrese:
  http://eshop.agrico-sro.cz/kontakty.html.
  Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku.
 3. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
 4. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
 5. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující by se měl ve vlastním zájmu u prodávajícího informovat o průběhu a výsledku reklamačního řízení.
 6. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.