1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu http://eshop.agrico-sro.cz/ (dále jen "prodávající") je společnost: 

AGRICO, s.r.o.
Čapkova 802
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

IČO: 49286838, DIČ: CZ49286838
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215

tel.: 494 372 038, fax.: 494 372 040

e-mail: agrico-sro@agrico-sro.cz

Společnost je plátcem DPH.

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") jako spotřebitelem ve smyslu § 419 obč.zákoníku, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.agrico-sro.cz/

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou příslušná ustanovení občanského zákoníku a obchodní podmínky, které si samostatně prodávající a kupující sjednají v kupní smlouvě.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod (dále jen "e-shop") obsahuje seznam označeného zboží a služeb s popisem jejich hlavních vlastností nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškeré prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. E-shop dále obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a způsobu jejich úhrady. (dále jen "dodací a platební podmínky"). Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

         - objednávaném zboží (tj. jeho názvu, množství a kupní ceně),
         - způsobu úhrady kupní ceny zboží,
         - údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
         - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
         - údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí akceptace objednávky kupujícího a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Předmět kupní smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen "zboží"). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:        

         - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
         - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
         - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Způsob dodání respektive převzetí objednaného zboží kupujícím včetně souvisejících nákladů zobrazuje tabulka níže:

 Způsob dodání:

do 30 kg

nad 30 kg

nad 50 kg

 PPL

150,- Kč

250,- Kč

dle individuální domluvy

 Česká pošta

150,- Kč

250,- Kč

 osobní převzetí*

     zdarma

 * Pozn.: Osobní převzetí je možné na prodejnách společnosti na adresách: Čapkova 802, 517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Voklik 976, Týniště nad Orlicí  517 21 nebo Lhota ze Červeným Kostelcem 255, 549 41 ČERVENÝ KOSTELEC 

4.1.1 Při objednávce ve výši 10.000,- Kč a výše (včetně DPH) je dopravné zdarma. Cena dopravy je včetně DPH. Doprava zdarma platí jen pro území České republiky. V případě dopravy do zahraničí je dopravné sjednáno individuálně.

4.2. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

      - v hotovosti na prodejně prodávajícího na adrese: Čapkova 802, 517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Voklik 976, 517   

        21 Týniště nad Orlicí nebo Lhota za Červeným Kostelcem 255,  549 41 ČERVENÝ KOSTELEC,   

      - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce   

      - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 18902571/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s.     

        nebo na č. 261061557/0300 vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),  
      - bezhotovostně platební kartou na výše uvedených prodejnách.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.  

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, kupní smlouvě, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určeném a toto převzetí potvrdit na průvodním dokladu – dodacím listu.

5.3. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od doručené výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné delšís prodávajícím smluvené lhůtě, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

5.4. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno na objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp., náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Záruční podmínky

6.1. Poskytované záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě vydaném prodávajícím k příslušnému zboží.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. (zejména ustanoveními §§ 1914 až 2174 občanského zákoníku.) 

7.2. Kupující se zavazuje k včasné prohlídce dodaného zboží s dostatečnou péčí, obdobně se zavazuje s dostatečnou péčí bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu případnou skrytou vadu.

7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy

Kupující se zavazuje sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady

7.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

7.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případě okolností uvedených v § 2110 písm. a-d obč. zákoníku.

7.8. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 ods.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávají  je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit  a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V ostatních případech kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

AGRICO, s.r.o.
Čapkova 802
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

8.7. Zboží se zavazuje kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. zákoníku).

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na výše uvedenou adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem a s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační údaje, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“)

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace kupní smlouvy a s ní souvisejících náležitostí. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.3. Kupující se zavazuje své osobní údaje v obchodním styku s prodávajícím uvádět správně a pravdivě, aby nedošlo k záměně kupujícího a případné nemožnosti plnění z kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

9.4. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávajícímu tuto informaci předá.

9.5. Kupující souhlasí se zasíláním, informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající a kupující si sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek se řídí českým právem. Je-li n některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou smlouvu a nelze se tak dovolávat ústních dohod, pokud nebudou písemně potvrzena.

10.2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontaktní formulář na Agrico pro vyřešení nastalé situace.

10.3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

10.4. Přílohou obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) jako spotřebitelem ve smyslu § 419 obč.zákoníku, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese